Go4Fresh sponsorem nagród podczas Auto Moto Show
18 czerwca 2018

Wygraj oczyszczacz powietrza Go4Fresh Modern

Regulamin Konkursu

&1

 1. Organizatorem konkursu jest firma Nelro Data S.A. w restrukturyzacji.
 2. Adres mailowy Konkursu: go4fresh@nelrodata.eu
 3. Adres pocztowy Konkursu : Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa

&2

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 22.11.2018 do 16.12.2018.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy polubić fan page marki Go4Fresh https://www.facebook.com/Go4FreshPolska/ oraz umieścić pod postem z grafiką konkursową wierszyk / rymowankę na temat smogu. Im zabawniej tym lepiej!
 3. Wygrywa ten post z wierszem konkursowym, który zbierze najwięcej polubień. W przypadku równej liczby lajków decyduje Jury Konkursu.
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, a niepełnoletnie muszą otrzymać zgodę rodziców.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs ani członkowie rodzin pracowników firmy, która jest organizatorem Konkursu.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na facebookowym profilu marki. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie / przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem przepisów RODO, co oznacza, że zostaną one usunięte z bazy organizatora Konkursu po jego rozstrzygnięciu. Uczestnik może w każdej chwili skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych właściciela marki Go4Fresh, firmy Nelro Data S.A. w restrukturyzacji, pod adresem mailowym iod@nelrodata.eu.
 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
 8. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda przepada i przechodzi na osobę, której wierszyk zajął drugie miejsce pod względem ilości lajków.
 9. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: go4fresh@nelrodata.eu

&3

 1. Nagrodą w konkursie jest oczyszczacz powietrza Go4Fresh Modern.
 2. Nagroda w postaci oczyszczacza powiększona zostanie o nagrodę pieniężną w kwocie  59,90 zł. Od łącznej wartości otrzymanej nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Kwota podatku, o którym mowa powyżej, zostanie pobrana od Laureata przez Organizatora i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
 1. Nagroda zostanie wysłana laureatowi Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia jej przyznania.
 2. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody, ani zamiany na ekwiwalent pieniężny.
 3. Informacje o laureacie Konkursu zostaną opublikowane na fan page marki Go4Fresh.
 4. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z Konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 5. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

&4

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej marki Go4Fresh, http://go4fresh.pl/aktualnosci/

&5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

&6

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.