Polskie miasta w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy
12 stycznia 2018
Designerski oczyszczacz powietrza w Twoim domu
30 stycznia 2018

KONKURS – wygraj oczyszczacz Go4Fresh Modern

Regulamin konkursu:

§1

 1. Organizatorem konkursu jest firma Nelro Data S.A.
 2. Adres mailowy Konkursu: go4fresh@nelrodata.eu
 3. Adres pocztowy Konkursu : Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa

§2

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 16.01.2018 do 15.02.2018.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest polubienie fan page’a marki Go4Fresh https://www.facebook.com/Go4FreshPolska/ oraz przesłanie kreatywnej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chciałbyś mieć wydajny oczyszczacz powietrza Go4Fresh?”.
 3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy kierować na adres go4fresh@nelrodata.eu
 4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, a niepełnoletnie muszą otrzymać zgodę rodziców.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs ani członkowie rodzin pracowników firmy, która jest organizatorem Konkursu.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na facebookowym profilu marki.
 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
 8. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i przechodzi na inną osobę.
 9. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: go4fresh@nelrodata.eu

§3

 1. Nagrodą w konkursie jest oczyszczacz powietrza Go4Fresh Modern.
 2. Nagroda w postaci oczyszczacza powiększona zostanie o nagrodę pieniężną w kwocie  59,90 zł. Od łącznej wartości otrzymanej nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Kwota podatku, o którym mowa powyżej, zostanie pobrana od Laureata przez Organizatora i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
 1. Komisja zbierze się i wybierze zwycięzcę spośród osób, które przesłały najbardziej kreatywne odpowiedzi, w ciągu 7 dni od upływu terminu nadsyłania odpowiedzi (wskazanego wyżej w §2 ust.1.).
 2. Nagroda zostanie wysłana laureatowi Konkursu w ciągu 2 tygodni od dnia jej przyznania.
 3. Laureat nie może żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody, ani zamiany na ekwiwalent pieniężny.
 4. Informacje o laureacie Konkursu zostaną opublikowane na fan page marki Go4Fresh.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 6. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z Konkursem, Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 7. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§4     

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej marki Go4Fresh, http://go4fresh.pl/aktualnosci/

§5

W trakcie prowadzenia Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatorzy stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

§6

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.